તું છે ઓ મા – Dr. Krupesh | Top 100 Poems For Mother’s Day

ABOUT POETRY

Dr. Krupesh Nayna Shashikant GOT Ambassador Global Maa Parv

“તું છે ઓ મા” is a Gujarati poem by Written poet Dr. Krupesh Nayna Shashikant. The poem is a part of the “Matru Devo Bhava” poetry compilation book published under the Shabd Vandana project on account of Maa Parv 2023. Maa Parv 2023 is the longest Mother’s Day event in the World. The poetry is dedicated by Dr. Krupesh to his mother Mrs. Naynaben on the occasion of Mother’s Day 2023. It is one of the top 100 Mother’s Day poems.

The book was published under the Shabd Vandana project on account of Women’s Parv 2023.

Poetry Written by: Dr. Krupesh Nayna Shashikant
Poetry Dedicated to: Mrs. Naynaben Diwaliben Jethalal

તું છે ઓ મા

મમતાની મૂર્તિ છે,
ઈશ્વરની છે પ્રાર્થના;
દુનિયામાં બીજુ કોઈ ના,
જેવી તું…..છે ઓ માં;
મમતાની મૂર્તિ છે,
ઈશ્વરની છે પ્રાર્થના.

મીઠા તારા હાલરડામાં,
વસતા’તા ચંદામામા;
નાની નાની રોટલીઓમાં,
મારા ભૂખના સરનામા;

હાથી – ઘોડા,
ઢીંગલી – ઢીંગલા,
મારી દુનિયા…..તું માં;

મમતાની મૂર્તિ છે,
ઈશ્વરની છે પ્રાર્થના;
દુનિયામાં બીજું કોઈ ના,
જેવી તું છે ઓ માં…..


TO SUBMIT YOUR POETRY CLICK HERE


NOTE: The originality of the poetry is confirmed by the author. The author shall be responsible for any liability.


REFERENCES