ધન્ય ધરા ગુજરાતની – Dr. Krupesh | Top 100 Poems For Mother’s Day

ABOUT POETRY

Dr. Krupesh Nayna Shashikant GOT Ambassador Global Maa Parv
Dr. Krupesh Nayna Shashikant GOT Ambassador Global Maa Parv

“ધન્ય ધરા ગુજરાતની” is a Gujarati poem Written by poet Dr. Krupesh Nayna Shashikant. The poem is a part of the “Matru Devo Bhava” poetry compilation book published under the Shabd Vandana project on account of Maa Parv 2023. Maa Parv 2023 is the longest Mother’s Day event in the World. The poetry is dedicated by Dr. Krupesh to his mother Mrs. Naynaben on the occasion of Mother’s Day 2023.

Poetry Written by:  Dr. Krupesh Nayna Shashikant
Poetry Dedicated to:  Mrs. Naynaben Diwaliben Jethalal

ધન્ય ધરા ગુજરાતની

ધન્ય ધરા ગુજરાતની,
ધન્ય ધરા ગુજરાતની; (૨)

સાત સૂરોના સંગમ જેવી,
જેની અનેરી વાત છે; (૨)
દિન દશેરા છે અહીં,
દિવાળીની હર રાત છે; (૨)

મારું ગુજરાત છે,
એ મારું ગુજરાત છે; (૨)
ધન્ય ધરા ગુજરાતની,
ધન્ય ધરા ગુજરાતની; (૨)

મૈત્રીભાવ અહીં હર મનમાં,
હર મુખ આનંદી વાત;
હર હૈયે ગૂંજે અહીં,
ગતિશીલ ગુજરાત (૨)

સાત સૂરોના સંગમ જેવી,
જેની અનેરી વાત છે;

દિન દશેરા છે અહીં,
દિવાળીની હર રાત છે; (૨)

મારું ગુજરાત છે,
એ મારું ગુજરાત છે; (૨)


TO SUBMIT YOUR POETRY CLICK HERE


NOTE: The originality of the poetry is confirmed by the author. The author shall be responsible for any liability.


REFERENCES