લાડલી બેની – Dr. Krupesh Thacker

About Poetry

“લાડલી બેની” is a poem by poet Dr. Krupesh Thacker. The poem is a part of the “Naari Hai Narayani: Yatra Naryastu Pujyante” poetry compilation book published under the Shabd Vandana project on account of Women’s Parv 2023.


લાડલી બેની

જોવા તરસે છે તુજને આંખડી,
ના કૈદ કાગળ માં દે તું રાખડી;
છે રક્ષાબંધન ના પર્વ ની ઘડી,
ના કૈદ કાગળ માં દે તું રાખડી;
લાડલી બેની લાડલી બેની
આવે તું યાદ.
તારી સાથે વીતેલી વાતો આવે છે યાદ,
સાથે રમતા લડતા ને કરતા મીઠી ફરિયાદ;
લઈને આવી એ યાદો ની છડી,
ના કૈદ કાગળ માં દે તું રાખડી;
જોવા તરસે છે…


NOTE: The originality of the poetry is confirmed by the author. The author shall be responsible for any liability.


REFERENCES