Shree Swaminarayanashtak

GUJARATI

અનન્તકોટીન્દુરવિપ્રકાશે ધામ્ન્યક્ષરે મૂર્તિમતાક્ષરેણ ।
સાર્ધં સ્થિતં મુક્તગણાવૃતં ચ શ્રીસ્વામિનારાયણમાનમામિ ॥ ૧ ॥

બ્રહ્માદિસમ્પ્રાર્થનયા પૃથિવ્યાં જાતં સમુક્તં ચ સહાક્ષરં ચ ।
સર્વાવતારેષ્વવતારિણં ત્વાં શ્રીસ્વામિનારાયણમાનમામિ ॥ ૨ ॥

દુષ્પ્રાપ્યમન્યૈઃ કઠિનૈરુપાયૈઃ સમાધિસૌખ્યં હઠયોગમુખ્યૈઃ ।
નિજાશ્રિતેભ્યો દદતં દયાલું શ્રીસ્વામિનારાયણમાનમામિ ॥ ૩ ॥

લોકોત્તરૈ ર્ભક્તજનાંશ્ચરિત્રૈ-રાહ્‌લાદયન્તં ચ ભુવિ ભ્રમન્તમ્ ।
યજ્ઞાંશ્ચ તન્વાનમપારસત્ત્વં શ્રીસ્વામિનારાયણમાનમામિ ॥ ૪ ॥

એકાન્તિકં સ્થાપયિતું ધરાયાં ધર્મં પ્રકુર્વન્તમમૂલ્યવાર્તાઃ ।
વચઃસુધાશ્ચ પ્રકિરન્તમૂર્વ્યાં શ્રીસ્વામિનારાયણમાનમામિ ॥ ૫ ॥

વિશ્વેશભક્તિં સુકરાં વિધાતું બૃહન્તિ રમ્યાણિ મહીતલેઽસ્મિન્ ।
દેવાલયાન્યાશુ વિનિર્મિમાણં શ્રીસ્વામિનારાયણમાનમામિ ॥ ૬ ॥

વિનાશકં સંસૃતિબન્ધનાનાં મનુષ્યકલ્યાણકરં મહિષ્ઠમ્ ।
પ્રવર્તયન્તં ભુવિ સમ્પ્રદાયં શ્રીસ્વામિનારાયણમાનમામિ ॥ ૭ ॥

સદૈવ સારંગપુરસ્ય રમ્યે સુમન્દિરે હ્યક્ષરધામતુલ્યે ।
સહાક્ષરં મુક્તયુતં વસન્તં શ્રીસ્વામિનારાયણમાનમામિ ॥ ૮ ॥

ENGLISH

Anant-koṭindu-ravi-prakashe
Dhamnya-kshare Murti-mataksharena;
Sardham Sthitam Mukta-ganavrutam Cha
Shree Swaminarayanamanamami.

Brahmadi-samprarthanaya Pruthivyam
Jatam Samuktam Cha Sahaksharam Cha;
Sarvavatare-shvavatarinam Tvam
Shree Swaminarayanamanamami.

Dushprapyamanyaih Kathinairupayaih
Samadhi-saukhyam Hatha-yoga-mukhyaih;
Nijashritebhyo Dadatam Dayalum
Shree Swaminarayanamanamami.

Lokottarair Bhakta-janans-charitrai
Rahla-dayantam cha bhuvi-bhramantam;
Yagnanscha tanva-namaparasatvam
Shree Swaminarayanamanamami.

Ekantikam sthapayitum dharayam
Dharmam prakarvanta-mamalya-varta;
Vachah-sudhascha prakirant-marvyam
Shree Swaminarayanamanamami.

Vishvesha-bhaktim sukaram vidhatum bruhanti
Ramyani mahitalesmin;
Devalayanyashu vinirmimanam
Shree Swaminarayanamanamami.

Vinashakam sansruti-bandhananam
Manushya-kalyan-karam mahishtham;
Pravartayantam bhuvi sampradayam
Shree Swaminarayanamanamami.

Sadaiva Sarangapurasya ramye
Sumandire hyaksharadhamatulye;
Sahaksharam muktayutam vasantam
Shree Swaminarayanamanamami.